Nhóm 3 – Nghị định 44/2016/NĐ-CP Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ai nên tham gia chương trình?
–  Người làm có công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động quy đinh theo Thông tư 06/2021/BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.
Tần suất huấn luyện
• Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần
Thời lượng huấn luyện
• Huấn luyện lần đầu: 24h
• Huấn luyện định kỳ: 12h
Lợi ích từ chương trình
• Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
• Khách hàng được cung cấp sổ “Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
• Khách hàng được cung cấp “Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
Phương pháp huấn luyện
• Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết
• Videos (3D Animations, Flash Player, Feature Films)
Nội dung chương trình huấn luyện nhóm 3
Theo phụ lục IV: Chương trình khung huấn luyện của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

HÌNH ẢNH HUẤN LUYỆN