Nhóm 6 – Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Ai nên tham gia chương trình ?
• Mạng lưới an toàn vệ sinh viên
Tần suất huấn luyện
• Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần
Thời lượng huấn luyện
• Huấn luyện lần đầu: 4h
• Huấn luyện định kỳ: 4h
Lợi ích từ chương trình
• Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
• Khách hàng được cung cấp sổ “Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
• Khách hàng được cung cấp “Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
Phương pháp huấn luyện
• Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết
• Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)
Nội dung chương trình huấn luyện nhóm 6
Theo phụ lục IV: Chương trình khung huấn luyện của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ